II EUROPEJSKI TYDZIEŃ
INNOWACJI

ETI - PROGRAM

| 17 WRZEŚNIA |

NAUKA DLA BIZNESU

 DZIEŃ 1 

DZIEŃ 5

DZIEŃ 4

DZIEŃ 3

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

17 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

Nauka dla Biznesu: Dzień Otwarty w laboratoriach uczelni wyższych

W ramach otwarcia formuły XV Lubelskiego Festiwalu Nauki na biznes zapraszamy przedstawicieli różnych branż na wizytę studyjną w laboratoriach lubelskich uczelni wyższych, współpracujących z biznesem, w ramach realizowanych przez nie projektów i usług dla tego sektora. Wizyta studyjna jest koordynowana przez Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz Biznes Lubelskie / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

1. LABORATORIUM WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Laboratorium Budownictwa jest samodzielną, ogólnowydziałową jednostką organizacyjną Wydziału Budownictwa i Architektury o blisko trzydziestoletniej tradycji. Laboratorium posiada akredytowane procedury badawcze, mi.in: statyczna próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia, oznaczenie procentowej zawartości jonów chlorkowych w betonie, oznaczenie powierzchni właściwej ciał stałych metodą adsorpcji azotu w temperaturze ciekłego azotu, badania betonu (m.in. wytrzymałość na ściskanie i na rozciąganie). Laboratorium posiada Certyfkat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: Główny hall Wydziału. ul. Nadbystrzycka 40
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

2. LABORATORIA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Laboratorium Termodynamiki Płynów i Napędów Lotniczych w ramach współpracy z biznesem oferuje: badania symulacyjne procesów termodynamicznych, projektowanie i konstruowanie elementów mechatronicznych (m.in. systemy zasilania silników spalinowych, alternatywne napędy stacjonarne, samochodowe i lotnicze), badania stanowiskowe (m.in. tłokowe silniki spalinowe, układy zasilania paliwem silników spalinowych), rapid prototyping (wydruki 3D proszkowe i polimerowe) oraz inżynierię odwrotną (skanowanie przestrzenne).

Laboratorium Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej oferuje współpracę z przemysłem w zakresie: badania statyczne i wytrzymałościowe, badania symulacyjne MES, projektowanie i wdrażanie technologii obróbki plastycznej metali, projektowanie procesów, kształtowanie odkuwek matrycowych o złożonym kształcie, opracowanie nowych, specjalistycznych technologii kształtowania metali, wykonywanie wielowariantowych symulacji numerycznych.

Laboratorium Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii oferuje badania silników spalinowych oraz alternatywnych systemów napędowych na stanowiskach dynamometrycznych, analizy emisji spalin silników spalinowych, badania paliw alternatywnych, badania trwałości i niezawodności maszyn, oraz pomiary i analizy masowych stężeń pyłów oraz mętności. Laboratorium oferuje także wytwarzanie i badanie właściwości ciekłych układów niejednorodnych.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: Główny hall Wydziału. ul. Nadbystrzycka 36
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

POLITECHNIKA LUBELSKA

UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

LABORATORIA ZAKŁADU BIOCHEMII WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Zakład Biochemii jest jednym z największych i najstarszych Zakładów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. W Zakładzie prowadzone są prace badawcze związane m.in. z: biokonwersją ligninocelulozy, transformacją naturalnych pochodnych fenolowych, produkcją i charakterystyką grzybowych enzymów lipolitycznych, biodegradacją przemysłowych materiałów odpadowych natywnymi oraz immobilizowanymi biokatalizatorami i komórkami grzybowymi, modyfkacją nanocząsteczek biokatalizatorami tworzącymi otwarte ogniwa paliwowe, identyfkacją metodami genetycznymi organizmów bakteryjnych i grzybowych, ekspresją heterologiczną genów kodujących poszczególne układy katalityczne.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: hall główny Wydziału, ul. ul. Akademicka 19
Limit miejsc: 10 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Do zakresu specjalistycznych usług świadczonych przez Laboratorium Analityczne UMCS należą m.in.: identyfkacja związków organicznych i nieorganicznych, w tym substancji stałych, ciekłych, gazowych i mieszanin (m.in.: leków , suplementów diet, narkotyków, bursztynu, kamieni szlachetnych), badania/analizy chemiczne i fzykochemiczne oraz ekspertyzy, analityka chemiczna i materiałowa (makro-, mikro-, nanoskala). Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wykonywania badań fzykochemicznych wyrobów: chemicznych, materiałów konstrukcyjnych, kompozytów, ceramik, wyrobów farmaceutycznych, weterynaryjnych, z tworzyw sztucznych i polimerów. >

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: hall główny Wydziału Chemii, ul. Plac Marii Skłodowskiej-Curie 2
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW

Pracownia Technologii Światłowodów jest jedną z nielicznych uniwersyteckich jednostek badawczych w Europie posiadającą kompletną linię technologiczną do wytwarzania światłowodów, zawierającą aparaturę do wytwarzania preform, jak i wyciągania włókien. Zgromadzona baza pozwala na prowadzenie innowacyjnych badań m.in. w zakresie: technologii nowych rodzajów światłowodów czujnikowych i do zastosowań medycznych, technologii światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych, technologii światłowodów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich dla laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych, nowych technologii światłowodów specjalnych (w tym metoda OVD), chemicznych czujników światłowodowych, nowych rodzajów powłok ochronnych światłowodów, polimerów UV-utwardzalnych i organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: Budynek „Collegium Chemicum”, ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

W laboratoriach Zakładu Medycyny Sądowej wykorzystywane są techniki multimedialne do przedstawiania mechanizmów powstania obrażeń (m.in. animacje trójwymiarowe). W ramach badań z zakresu toksykologii sądowej wykonywane są analizy z wykorzystaniem najnowszych technologii GC-MS i LC-MS, a w przypadku genetyki sądowej z wykorzystaniem aparatury służącej oznaczania ilościowego DNA metoda RT-PCR oraz sekwencjonowania i genotypowania DNA techniką elektroforezy kapilarnej.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: hall główny Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

OŚRODEK MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

Działalność tak nowoczesnego kompleksu badawczego z zapleczem hodowlanym umożliwia przeprowadzanie wyspecjalizowanych badań naukowych na zwierzętach laboratoryjnych oraz prowadzenie pionierskich badań interdyscyplinarnych in vitro oraz in vivo, przy współpracy z wewnętrznymi jednostkami UM w Lublinie, instytucjami naukowo - badawczymi, podmiotami przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego czy rolnego.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: hall główny Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

ZAKŁAD TECHNOLOGII MLEKA I HYDROKOLOIDÓW

Zakład dysponuje sprzętami tj. reometrem oscylacyjnym, analizatorem tekstury, wiskozymetrem (lepkościomierzem) rotacyjnym, wiskozymetrem ultradźwiękowym, analizatorem aktywności wody, spektrofotometrem, homogenizatorem, tensjometrem (napięcie powierzchniowe, pomiar kąta zwilżania). Wyposażenie laboratoryjne umożliwia badanie szeroko rozumianej jakości, właściwości reologicznych (lepkosprężystych) produktów mleczarskich.

Godzina rozpoczęcia: : 10:00
Miejsce zbiórki: : hall główny Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, ul. Skromna 8
Limit miejsc: : 15 os.
Czas zwiedzania: : ok. 1,5 godz

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ

Zakład dysponuje linią technologiczną umożliwiającą prowadzenie zróżnicowanej produkcji masarskiej na skalę półtechniczną (m.in. wilk, kuter, mieszarka, tumbler, komora wędzarniczo-parzelnicza, piec cyklotermiczny, komory dojrzewalnicze, zamykarka puszek, pakowaczka próżniowa, autoklaw, procesory ultradźwiękowe, luminometr). Wyposażenie laboratoryjne umożliwia badanie szeroko rozumianej jakości mięsa i produktów mięsnych oraz badanie parametrów procesu technologicznego.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: hall główny Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, ul. Skromna 8
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

Uczelnia dysponuje 13 laboratoriami badawczymi, w których realizowane są prace w obszarze inżynierii mechanicznej (m.in. diagnostyki materiałów i konstrukcji, symulacji konstrukcji i systemów transportowych) budowy maszyn, procesów, środków i psychologii transportu oraz systemów informatycznych (m.in. Laboratorium Bezpieczeństwa Usług Sieciowych, Laboratorium Realizacji Nagrań Audio-Video i Aplikacji Multimedialnych). Dotychczas zrealizowano szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu i nauki, krajowych i międzynarodowych oraz o charakterze społecznym


Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce zbiórki: hall główny WSEI, ul. Projektowa 4
Limit miejsc: 15 os.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

REJESTRACJA

REJESTRACJA

REJESTRACJA

REJESTRACJA

REJESTRACJA

II EUROPEJSKI TYDZIEŃ
INNOWACJI

ETI - PROGRAM

| 18 WRZEŚNIA |

DZIEŃ MŁODYCH

 DZIEŃ 2 

9:00 – 9:45

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S7

atrium

CSK

sala S1

sala S2

foyer sali S2

Ludzie w innowacjach- sesja motywacyjna

8:30 – 9:00

Rejestracja

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

13:00 – 13:45

sala S5

Lunch

PRELEGENCI

Niesamowita Przyszłość, czyli przegląd przykładów postępu technologicznego, który zmienia nasz świat.

FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW
Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i wdrażania ich w biznesie. Spotkanie będzie platformą wymiany informacji na temat prowadzonych badań, pomysłów na projekty badawcze oraz możliwości ich komercjalizacji na bazie różnych źródeł finansowania.

Yuri Drabent

10:45 – 11:45

11:45 - 13:00

FINANSOWANIE PROJEKTÓW NAUKOWO-BIZNESOWYCH

PRELEGENCI

Możliwości finansowania projektów przybliży debata z udziałem szerokiego grona ekspertów z instytucji i podmiotów zaangażowanych w proces komercjalizacji i finansowania nauki.

prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
dr Marcin Liana Narodowe Centrum Nauki
Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Mehmet Serkan Tosun University of Nevada, Reno
Marcin Sowa Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prowadzący: Piotr Wojciechowski, Fuzers Service Design

Finaliści Konkursu

Prowadząca: Krystyna Frąk, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

11:45 – 13:00

GIEŁDA STARTUP – FINAŁ KONKURSU

PRELEGENCI

Zwieńczeniem Dnia Młodych jest Finał konkursu dla startupów, które walczą o nagrody, m.in. możliwość wejścia kapitałowego do 1,5 mln zł. Finaliści są doskonałym przykładem jak skutecznie łączyć takie cechy jak: przedsiębiorczość, intuicja, innowacje oraz pomysłowość z nauką i biznesem.

13:45 – 15:45

WARSZTATY: DESIGN THINKING / FUZERS SERVICE DESIGN

PRELEGENCI

Warsztaty zaprezentują grupie młodych podejście Design Thinking, które może służyć jako katalizator kreatywnego myślenia w sektorze edukacji oraz komercjalizacji wyników badań. Dynamiczne spotkanie skłoni uczestników do działania i wyjścia poza swoją strefę komfortu. Liczba miejsc ograniczona.

13:45 – 14:45

WARSZTATY: PROGRAM START / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

PRELEGENCI

Program oferujący wsparcie dla naukowców na początku kariery zawodowej w postaci stypendiów przyznawanych za sukcesy i dokonania w swojej dziedzinie. Wysokość rocznego stypendium w ubiegłych latach wynosiła 28 000 zł.

9:00 – 9:45

CSK / BIZNES LUBELSKIE Z KLASĄ

W ramach Dnia Młodych odbędzie się spotkanie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dla młodzieży pod hasłem Biznes Lubelskie z klasą.Celem wydarzenia jest rozwijanie postaw biznesowych wśród osób młodych poprzez wsparcie i promocję przedsiębiorczości, budowanie świadomości na temat kompetencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podejścia do innowacji i biznesu. Więcej informacji: invest.lubelskie.pl

15:00 – 17:00

RADA DS. INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

spotkanie zamknięte

17:00 – 19:00

INAUGRACJA KONGRESU

GOSPODARZ

PROWADZĄCY

DEBATA MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Partnerzy - Forbes, Business Insider Polska

spotkanie otwarte

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

Paweł Zielewski - Redaktor naczelny miesięcznika FORBES

19:00 – 20:30

INAUGRACJA KONGRESU

KOKTAJL POWITALNY

9:45 – 10:30

Dobre praktyki TOP500 Innovators

PRELEGENCI

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Sesja zaprezentuje ideę programu oraz case study jego uczestników.

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Mariusz Barczak, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Krystyna Malińska, Top 500 Innovators
inż. Aleksandra Gniewosz Zachoniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Paweł Chrapowicki Politechnika Lubelska
dr hab. n. med. Anna Torres Uniwersytet Medyczny w Lublinie

DZIEŃ 5

DZIEŃ 4

DZIEŃ 3

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

17 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

II EUROPEJSKI TYDZIEŃ
INNOWACJI

ETI - PROGRAM

| 19 WRZEŚNIA |

BIOINNOWACJE

 DZIEŃ 3 

9:00 – 9:30

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

Ludzie w innowacjach- sesja motywacyjna

8:30 – 9:00

Rejestracja

10:50 – 11:10

Przerwa kawowa

12:50 – 13:30

Lunch

PRELEGENCI

Które z motywacyjnych paliw napędza nas najlepiej i najlepiej konserwuje nasz silnik?

Szymon Hołownia

11:10 – 12:00

Technologie w produkcji żywności

PRELEGENCI

(Panel w ramach II Forum Innowacji w ramach projektu EMPINNO Program Interreg BSR) W jaki sposób troska o własne zdrowie oraz większa świadomość konsumentów skłania naukowców oraz producentów żywności do ciągłego ulepszania technologii produkcji oraz projektowania żywności nowej generacji?

12:00 – 12:50

Gospodarka cyrkularna

PRELEGENCI

Gospodarka cyrkularna – surowce i produkty w obiegu zamkniętym jako czynnik ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i eksploatacji zasobów naturalnych.

13:30 – 14:20

Międzysektorowe ujęcie biotechnologii

PRELEGENCI

Biotechnologia w drodze na rynek. Międzysektorowy charakter badań naukowych inicjatorem procesu komercjalizacji.

10:00 – 10:50

Żywność personalizowana

PRELEGENCI

sala S2

(Panel w ramach II Forum Innowacji w ramach projektu EMPINNO Program Interreg BSR) Żywność jako produkt personalizowany. Potrzeba czy konieczność w drodze do zdrowia?

9:30 - 10:00

Keynote speech

PRELEGENCI

dr Greg Mosier, Wyższa Szkoła Biznesu na University of Nevada, Reno, USA

dr hab. n. farm. Anna Bogucka – Kocka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Renata Nestorowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Dominik Szwajgier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Tomasz Czernecki, VITAGENUM Sp. z o.o.
Mariusz Klementowski, CEO AmerPharma

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Tomasz Jeliński, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
dr hab. inż. Jarosław Kowalik Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr Aneta Sławińska, Uniwersytet Przyrodniczyw Lublinie
dr Mustafa Mortas Ondokuz Mayis University, Samsun, Turcja
dr hab. Joanna Kobus - Cisowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Witold Chemperek, Polska Korporacja Recyklingu
Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
Prof. Tomasz Kijek, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach
Tomasz Szuba, CEO Venturis HoReCa

dr hab. Adam Waśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Agnieszka Kuźniar, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. PL, dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, Politechika Lubelska
dr Monika Jach, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Konrad Terpiłowski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Marek Ilnicki, Prezes Zarządu Chemical Advisory Sp. z o.o

19:00 – 23:00

sala S7/S2

GALA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bankiet / Koncert – na zaproszenia

DZIEŃ 5

DZIEŃ 4

DZIEŃ 3

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

17 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

II EUROPEJSKI TYDZIEŃ
INNOWACJI

ETI - PROGRAM

| 20 WRZEŚNIA |

GOSPODARKA 4.0

 DZIEŃ 4 

9:00 – 9:30

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

Ludzie w innowacjach- sesja motywacyjna

8:30 – 9:00

Rejestracja

10:50 – 11:10

Przerwa kawowa

12:50 – 13:30

Lunch

PRELEGENCI

Motywować i nie demotywować - co powoduje, że Twoim ludziom chce się chcieć?

gen. Roman Polko

11:10 – 12:00

Internet rzeczy

PRELEGENCI

Jakie wyzwania stoją przed Internetem Rzeczy? Dyskusja wokół technologii, integracji systemów informatycznych, Big Data, cyberbezpieczeństwa, a także inteligentnych systemów IoT w otoczeniu człowieka.

12:00 – 12:50

Materiały w przemyśle

PRELEGENCI

Wydaje się, że jedynym ograniczeniem w projektowaniu materiałów pozostaje ludzka wyobraźnia. A może to tylko złudzenie? Na jakie przeszkody napotykają inżynierowie opracowujący nowe materiały? Jakie są ich ambicje i plany – a jakie są potrzeby przemysłu?

13:30 – 14:20

Trendy w motoryzacji

PRELEGENCI

Napęd elektryczny, pojazdy autonomiczne, usługi car – sharingowe to aktualne trendy przemysłu motoryzacyjnego. A może przyszłość zaskoczy nas jeszcze innym rozwiązaniem i zamiast samochodami, będziemy podróżować dronami?

10:00 – 10:50

Zarządzanie światłem

PRELEGENCI

Światłowody kojarzą się głównie z przesyłaniem informacji i szybkim Internetem. Tymczasem współczesna fotonika wykorzystuje je do wielu innych celów - m.in. pomiarów, zaawansowanej diagnostyki, a nawet leczenia. Z prędkością światła wybierzemy się w najbliższą przyszłość tej dziedziny nauki szukając inspirujących przykładów jej zastosowania.

Radosław Brzózka, Dziennikarz naukowy
dr Piotr Wiewiór, Nevada Terawatt Facility, University of Nevada
dr inż. Wojciech Surtel, Politechnika Lubelska
dr Paweł Mergo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. inż., prof. PW Ryszard Piramidowicz, Politechnika Warszawska

dr hab. Robert Trypuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Mirosław Sopek, MakoLab S. A.
dr inż. Tomasz Rymarczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Michał Pukacz Polski Klaster Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy
Paweł Bednarz, Dziennikarz Business Insider Polska i Onet Biznes

Radosław Brzózka, dziennikarz naukowy
prof. PL dr hab. inż. Tomasz Klepka, Politechnika Lubelska
dr inż. Krzysztof Majerski, Politechnika Lubelska
Grzegorz Wolski, Wolco Sp. z o. o.
dr inż. Krzysztof Drozdowski, Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o. o.
prof. PL dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Radosław Brzózka, dziennikarz naukowy
Tina Quigley, General Manager, Regional Transportation Commision of Southern Nevada
dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Robert Bronisz, ABM Greiffenberger Polska Sp. z o. o.
Dariusz Kasperek, URSUS BUS S.A

14:20 – 15:10

Technologie kosmiczne

PRELEGENCI

Kosmos bliżej nas, czyli jak technologie kosmiczne zmieniają codzienne życie człowieka? Sektor technologii kosmicznych jako jedno z kół napędowych światowej i polskiej gospodarki.

dr Mariusz Barczak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr Grzegorz Brona, Polska Agencja Kosmiczna
dr Piotr Świerczyński, Socio&Tech, Koordynator obszaru Przestrzeń kosmiczna w H2020
Jacek Mandas, Prezes Zarządu Astri Polska

sala S2

9:30 - 10:00

Keynote speech

sala S2

sala S2

PRELEGENCI

Tina Quigley, Regional Transportation Commission of Southern Nevada

DZIEŃ 5

DZIEŃ 4

DZIEŃ 3

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

17 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

II EUROPEJSKI TYDZIEŃ
INNOWACJI

ETI - PROGRAM

| 21 WRZEŚNIA |

MEDYCYNA 2.0

 DZIEŃ 5 

9:00 – 9:30

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

Ludzie w innowacjach- sesja motywacyjna

8:30 – 9:00

Rejestracja

10:50 – 11:10

Przerwa kawowa

12:50 – 13:30

Lunch

PRELEGENCI

„Power Speech” - w naszych neuronach drzemie ogromny potencjał. Wydobądź go i wykorzystaj! To łatwiejsze niż myślisz.

Prof. Rafał Ohme

11:10 – 12:00

Medycyna cyfrowa

PRELEGENCI

Jak bardzo cyfrowa może być medycyna? Robotyzacja medycyny, zintegrowane systemy dokumentacji, precyzyjna diagnostyka- kluczowe obszary cyfryzacji.

Czy w polskich warunkach możliwy jest rozwój najbardziej innowacyjnej branży, jaką jest biotechnologia medyczna? Droga od wykonawcy / użytkownika do roli innowatora.

12:00 – 12:50

Biotechnologia medyczna

PRELEGENCI

13:30 – 14:20

Zarządzanie w opiece medycznej

PRELEGENCI

W jaki sposób tradycyjny model opieki medycznej może wykorzystać / wzmocnić osiągnięcia medycyny cyfrowej, biotechnologii medycznej, telemedycyny?

10:00 – 10:50

Zdrowie 2.0 nowe trendy technologiczne

PRELEGENCI

Prezentacja produktów wpisujących się w nowe trendy w opiece zdrowotnej zwiększające udział pacjenta w leczeniu poprzez wykorzystanie narzędzi IT.

Paweł Jarmołkowicz, Harimata Sp. z o. o.
Victor Haze, Health Valley
Tomasz Małecki, Lubelski Park Naukowo - Technologiczny
Sławomir Bartoszcze, Nestmedic S.A.

Michał Kępowicz, Philips Health Tech Poland & Baltics
dr hab. Kamil Torres, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Mikołaj Gurdała, EIT Health
dr n. med. Anna Woźniak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Bernard Tsang, KLS Martin Group
Dariusz Oleński, Dyrektor Szpitala w Białej Podlaskiej
Bartosz Łopiński, CEO Billennium

Ghislain Opdenakker M.D., Ph. D., FRCP, Rega Institute for Medical Research
dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska, Centrum Onkologii z Warszawy
prof. dr hab. Jerzy Rogalski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
dr n. med. Radosław Starownik, SPSK Nr 4 w Lublinie
Aleksander Sowa, Roche Polska Sp. z o.o.
prof.. dr hab. n. farm. Jarosław Dutka

dr n.med. Marek Kos, SP ZOZ w Kraśniku
lek. med. Andrzej Mielcarek, SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr Gabriel Maj, WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Michał Kępowicz, Philips Health Tech Poland & Baltics
Stanisław Radomiński, Quizit Sp. z o.o.
dr n. med. Radosław Starownik, SP SK Nr 4 w Lublinie
Bernard Tsang, KLS Martin Group

9:30 - 10:00

Keynote speech

PRELEGENCI

Ghislain Opdenakker M.D., Ph. D., FRCP, Rega Institute for Medical Research

DZIEŃ 5

DZIEŃ 4

DZIEŃ 3

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1

17 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

20 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Kontakt:
(+48) 81 718 09 00
[email protected]

II EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
INNOWACJI

ETI - PROGRAM - WTOREK

| 18 WRZEŚNIA |

DZIEŃ MŁODYCH

 DZIEŃ 2 

9:00 – 9:45

sala S2

sala S2

sala S2

sala S2

sala S7

atrium

CSK

sala S7

sala S2

foyer sali S2

Ludzie w innowacjach- sesja motywacyjna

8:30 – 9:00

Rejestracja

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

13:00 – 13:45

sala S5

Lunch

PRELEGENCI

Niesamowita Przyszłość, czyli przegląd przykładów postępu technologicznego, który zmienia nasz świat.

Yuri Drabent

FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW
Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i wdrażania ich w biznesie. Spotkanie będzie platformą wymiany informacji na temat prowadzonych badań, pomysłów na projekty badawcze oraz możliwości ich komercjalizacji na bazie różnych źródeł finansowania.

10:45 – 11:45

11:45 - 13:00

FINANSOWANIE PROJEKTÓW NAUKOWO-BIZNESOWYCH

PRELEGENCI

Możliwości finansowania projektów przybliży debata z udziałem szerokiego grona ekspertów z instytucji i podmiotów zaangażowanych w proces komercjalizacji i finansowania nauki.

prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dr Marcin Liana Narodowe Centrum Nauki Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Mehmet Serkan Tosun University of Nevada, Reno Marcin Sowa Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prowadzący: Piotr Wojciechowski, Fuzers Service Design

Finaliści Konkursu

Prowadząca: Krystyna Frąk, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

GIEŁDA STARTUP – FINAŁ KONKURSU

PRELEGENCI

Zwieńczeniem Dnia Młodych jest Finał konkursu dla startupów, które walczą o nagrody, m.in. możliwość wejścia kapitałowego do 1,5 mln zł. Finaliści są doskonałym przykładem jak skutecznie łączyć takie cechy jak: przedsiębiorczość, intuicja, innowacje oraz pomysłowość z nauką i biznesem.

13:45 – 15:45

WARSZTATY: DESIGN THINKING / FUZERS SERVICE DESIGN

PRELEGENCI

Warsztaty zaprezentują grupie młodych podejście Design Thinking, które może służyć jako katalizator kreatywnego myślenia w sektorze edukacji oraz komercjalizacji wyników badań. Dynamiczne spotkanie skłoni uczestników do działania i wyjścia poza swoją strefę komfortu. Liczba miejsc ograniczona.

13:45 – 14:45

WARSZTATY: PROGRAM START / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

PRELEGENCI

Program oferujący wsparcie dla naukowców na początku kariery zawodowej w postaci stypendiów przyznawanych za sukcesy i dokonania w swojej dziedzinie. Wysokość rocznego stypendium w ubiegłych latach wynosiła 28 000 zł.

9:00 – 9:45

CSK / BIZNES LUBELSKIE Z KLASĄ

W ramach Dnia Młodych odbędzie się spotkanie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dla młodzieży pod hasłem Biznes Lubelskie z klasą.Celem wydarzenia jest rozwijanie postaw biznesowych wśród osób młodych poprzez wsparcie i promocję przedsiębiorczości, budowanie świadomości na temat kompetencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podejścia do innowacji i biznesu. Więcej informacji: invest.lubelskie.pl

15:00 – 17:00

RADA DS. INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

spotkanie zamknięte

17:00 – 19:00

INAUGRACJA KONGRESU

DEBATA MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Partnerzy - Forbes, Business Insider Polska

spotkanie otwarte Gospodarz: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego Prowadzący: Paweł Zielewski - Redaktor naczelny miesięcznika FORBES

19:00 – 20:30

INAUGRACJA KONGRESU

KOKTAJL POWITALNY

9:45 – 10:30

Dobre praktyki TOP500 Innovators

PRELEGENCI

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Sesja zaprezentuje ideę programu oraz case study jego uczestników.

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Mariusz Barczak, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Krystyna Malińska, Top 500 Innovators inż. Aleksandra Gniewosz Zachoniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Paweł Chrapowicki Politechnika Lubelska dr hab. n. med. Anna Torres Uniwersytet Medyczny w Lublinie

21 WRZEŚNIA

Yuri Drabent

Yuri Drabent

Yuri Drabent

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Kontakt:
(+48) 81 718 09 00
[email protected]